Cơ cấu tổ chức
Ban Chủ Nhiệm
Chủ nhiệm câu lạc bộ
Ông Nguyễn Văn Nhân
Tổng thư ký câu lạc bộ
Bà Hồ Thị Kim Phụng
Hội Đồng Cố Vấn
Cố vấn Nhân sự - Tâm lý
Bà Bàn Thị Hà
Cố vấn tài chính
Bà Phan Thị Thanh Huyền
Cố vấn Định hướng phát triển
Ông Tạ Mạnh Hoàng
Cố vấn Xử lý khủng hoảng và Truyền thông:
Bà Phạm Thị Quyên
Cố vấn Pháp lý
Phạm Văn Anh
Cố vấn về chuyên môn
Bà Trần Thị Diệu Ly
Cố vấn Tâm lý và phát triển bản thân
Bà Nguyễn Thị Phượng
Các chuyên gia ngoài Công ty
Hội Đồng Cố Vấn có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và tư vấn cho các quyết định và hoạt động của câu lạc bộ S-cafe