QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ VẤN ĐỀ
Bước 1: Xây dựng các kênh tiếp nhận thông tin
Thiết lập các kênh trực tuyến(email, form web, tổng đài điện thoại) và kênh trực tiếp(hòm thư góp ý, tiếp nhận trực tiếp) để nhân sự có thể chia sẻ các vấn đề và đề xuất. Công khai và quảng bá rộng rãi các kênh để nhân sự dễ tiếp cận.
Bước 2: Tiếp nhận và xử lý thông tin ban đầu
Thu thập đầy đủ thông tin về vấn đề từ người lao động. Phân loại mức độ ảnh hưởng và khẩn cấp của vấn đề. Xử lý các vấn đề đơn giản, dễ giải quyết ngay tại bước này, trường hợp vấn đề phức tạp hơn chuyển sang Bước 03.
Bước 3: Đánh giá và xác định giải pháp
Phân tích nguyên nhân gốc rễ dẫn đến vấn đề. Đề xuất các giải pháp khả thi và hiệu quả nhất. Trao đổi với ban lãnh đạo (nếu cần) để điều chỉnh giải pháp.
Bước 4: Triển khai giải pháp và theo dõi hiệu quả
Xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể để áp dụng giải pháp. Triển khai giải quyết vấn đề theo phương án đã thống nhất. Theo dõi quá trình thực hiện và đánh giá hiệu quả sau khi áp dụng giải pháp. Điều chỉnh giải pháp nếu cần để đảm bảo mục tiêu đạt được.
Bước 5: Ghi nhận phản hồi và lưu trữ
Ghi nhận các phản hồi của người lao động sau khi áp dụng giải pháp. Lưu trữ các thông tin và tài liệu liên quan đến quá trình xử lý vấn đề. Theo dõi và đánh giá quá trình xử lý vấn đề và gửi báo cáo kết quả cuối cùng tới công ty.