Khảo sát khách hàng hiệu quả

Khảo sát khách hàng hiệu quả

Khảo sát khách hàng bằng nghiên cứu thị trường Khảo sát khách hàng bằng nghiên cứu thị trường là quá trình thu thập, phân tích thông tin về thị trường, sản phẩm hoặc dịch vụ được chào bán trên thị trường đó . Vai trò của nghiên cứu thị trường là cung cấp thông tin...