Khách hàng tiềm năng họ là ai?

Khách hàng tiềm năng họ là ai?