#

PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA – TRAO THƯỞNG CHÀO XUÂN 2023 “NĂM MÃO – ĐẠI NÁO YOUTUBE”

10-11-2022

Để mở đầu cho các chương trình thi đua nội bộ trong năm mới, phòng QLCL và nhóm Cải Tiến phát động Chương trình thi đua - trao thưởng Chào Xuân 2023, nội dung cụ thể như sau:

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA DÀNH CHO CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN NỀN TẢNG YOUTUBE

I- Mục đích
- Triển khai chương trình thi đua nội bộ, chào xuân 2023
- Mở đầu cho các chương trình thi đua nội bộ trong năm 2023

II- Nội dung chương trình thi đua

- Thi đua giữa các đơn vị sản xuất về việc tăng trưởng Tỷ lệ xem trung bình (APV) trên kênh Youtube quý IV
- Tiêu chí: Xác định Top 4 đơn vị có mức tăng trưởng cao nhất về Tỷ lệ xem trung bình (đo theo %)

- Thể lệ và điều kiện tham gia:
+ Tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh trên nền tảng Youtube
+ Có kênh đã tạo và có video đăng tải trên kênh tối thiểu trước quý III của năm 2022, số liệu APV đầu kỳ >=5%
+ Không tính trên các nội dung Short
+ Mỗi đơn vị chức năng chọn và đăng ký tối thiểu 3 kênh (trong đó bao gồm kênh thương hiệu).
+ Đánh giá lựa chọn dựa trên ĐVCN có mức độ tăng trưởng trung bình các kênh (%) cao nhất và tăng trưởng dương

- Thời gian:

+ Thời gian đăng ký: 10 - 19/11/2022
+ Thời gian tổng kết: 2/1/2023
+ Thời gian công bố & trao giải: Thời điểm tổng kết Gala cuối năm

- Cơ cấu giải thưởng:
  01 giải nhất: 5.000.000 đồng
  01 giải nhỉ: 3.000.000 đồng
  02 giải ba: 1.000.000 đồng

CHƯƠNG TRÌNH TRAO THƯỞNG CẢI TIẾN TOÀN CÔNG TY

I- Mục đích

- Mở đầu các chương trình thi đua nội bộ, chào xuân 2023
- Ghi nhận các cá nhân/ nhóm tác giả có cải tiến ảnh hưởng xuất sắc nhất năm 2022
- Truyền cảm hứng, động lực cải tiến sáng tạo toàn công ty

II- Nội dung hạng mục trao thưởng

- Tên giải thưởng: Cải tiến có ảnh hưởng xuất sắc nhất năm
- Tiêu chí đánh giá:

+ Là cải tiến ghi nhận cấp công ty (phạm vi bao gồm C1, C2, C3, C4)
+ Mức độ ứng dụng (Ứng dụng lâu dài cho đơn vị)
+ Mức độ lan tỏa (Truyền cảm hứng cho nhiều cá nhân/ đơn vị khác)
+ Khả năng nhân bản (Cải tiến ứng dụng cho nhiều vị trí khác nhau hoặc có khả năng nhân bản ở nhiều đơn vị/ CNSX khác nhau)
+ Hiệu quả cải tiến theo mục tiêu (tác động đến hiệu quả kinh doanh, chất lượng sản phẩm dịch vụ, năng suất, nâng cao năng lực chuyên môn nhân sự)

- Thể lệ và điều kiện tham gia:

+ Tất cả các cải tiến cấp công ty (C1-> C4) được đăng kí thực hiện và hoàn thành (ghi nhận bởi nhóm Cải tiến) trong năm 2022 (từ 1/1 - 31/12/2022)
+ Các cải tiến có thời gian vận dụng tối thiểu 2 tháng trở lên
+ Nhóm Cải tiến sẽ dựa trên các tiêu chí để chọn ra danh sách đề cử 05 cải tiến. Sau đó nhóm CT tổ chức đánh giá cùng với hội đồng cải tiến để chọn ra 03 cải tiến có ảnh hưởng xuất sắc nhất năm.

- Thời gian:
+ Thời gian tổng kết: 2/1/2023
+ Thời gian công bố & trao giải: Thời điểm tổng kết Gala cuối năm

- Cơ cấu giải thưởng:
01 giải nhất: 3.000.000 đồng + cúp cải tiến
02 giải nhì: 1.000.000 + cúp cải tiến